close

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • powiększenie czcionki
  • powiększenie strony
  • prosta czcionka
  • kontrast
  • duży kursor
  • ustawienia domyślne

 ZASADY NABORU DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ

 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORZE

ORAZ ZASADY PODJĘCIA SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340  ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 poz. 30)

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).   

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy). Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych. Ponadto by umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów podstawowych oraz w przypadku prowadzenia naboru na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności czterech etapów dodatkowych podlegających ocenie. O kolejności przeprowadzenia poszczególnych etapów decyduje Komendant Powiatowy PSP w Jaworze.

ETAP IKandydat składa następujące dokumenty:

1)    podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2)    życiorys;

3)    kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

5)    kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

6)    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

7)    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

9)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa powyżej zostanie nadany kandydatowi numer identyfikacyjny oraz założony dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentowane będą wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Powołana Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny dokumentów złożonych przez kandydata, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATOW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

1)    wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs   podstawowy – 15 punktów;

2)    wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów;

3)    wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

4)    wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa – 25 punktów;

5)    wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa – 30 punktów;

6)    wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP – 10 punktów;

7)    wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT – 15 punktów;

8)    wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT + RW – 20 punktów;

9)    wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów;

10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z poźn. zm.) – 15 punktów;

11) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;

12) prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów;

13) prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;

14) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

15) dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór – 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1)    za kwalifikacje wymienione w pkt 1–8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2)    w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6–8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

3)    kwalifikacje wymienione w pkt 6–8 oraz w pkt 12–14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP      – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP    – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT      – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników

   Ochotniczej Straży Pożarnej

RW     – szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych

   oraz ratownictwa na wodach

SGSP  – Szkoła Głowna Służby Pożarniczej

ETAP II – podczas, którego kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddawani są ocenie sprawności fizycznej. Przed rozpoczęciem testu kandydat oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych, które przeprowadza się na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.

Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („HARVARD STEP-UP TEST”). Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

Próby sprawnościowe

1.    Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1)    próby dla mężczyzn:

a)    bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b)    bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c)    podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

2)    próby dla kobiet:

a)    bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,

b)    bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c)    podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

2.    Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:

1)    próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;

2)    próby dla kobiet:

a)    siady proste z leżenia tyłem – 20 powtórzeń,

b)    rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m,

c)    bieg wahadłowy 4 × 10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s

ETAP III – stanowi rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.

1.    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)    umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2)    motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3)    zdolność analitycznego myślenia;

4)    umiejętność planowania i organizowania pracy.

2.    Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1 wynosi 12,5.

3.    Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4.    Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony w pkt 3.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1)    test wiedzy;

2)    test kompetencyjny;

3)    sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

4)    sprawdzian z pływania.

Przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa powyżej, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

ETAP IV (dodatkowy) - stanowi test wiedzy składający się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne i trwa 25 minut. Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

ETAP V (dodatkowy) - stanowi test kompetencyjny, który przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

ETAP VI (dodatkowy) - stanowi sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75o i zszedł z niej.

ETAP VII (dodatkowy) – stanowi sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat

z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w Komendzie Powiatowej PSP w Jaworze, Komendant Powiatowy może skierować na badania, o których mowa powyżej kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

 

SŁUŻBA KANDYDACKA

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można

znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

© KP PSP JAWOR 2009-2013

Wszystkie zamieszczone zdjęcia i treści na stronie www.straz-jawor.pl są własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze i podlegają ochronie prawami autorskimi. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody KP PSP JAWOR jest zabronione.